Kvítky na holé skále

Kvítky na holé skále

Slovinsko 2004